Obchodní podmínky Jihostroj

ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

STÁHNOUT PDF

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavřených mezi společností Jihostroj a. s., IČ: 466 78 212, DIČ: CZ46678212, se sídlem Budějovická 148, 382 32 Velešín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 502 (dále jen „prodávající“) a jeho odběrateli (dále jen ”kupující”). 

 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s VOP, jakož i s podmínkami ochrany osobních údajů a reklamačním řádem a potvrzuje, že se s těmito dokumenty řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky, podmínky ochrany osobních údajů a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s obsahem těchto dokumentů řádně seznámit prostřednictvím oficiálních internetových stránek společnosti Jihostroj a. s. 

 3. VOP, podmínky ochrany osobních údajů, reklamační řád a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (pouze pro spotřebitele) jsou vždy v aktuálním znění k dispozici na oficiálních stránkách společnosti. 

 4. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto VOP. 

 5. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo dodává kupujícímu zboží.

 6. Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. 

II. Kontaktní údaje

 1. Divize hydrauliky: 

  Jihostroj a. s. 
  DH – Ing. Kamila Hanzalová 
  Budějovická 148 
  382 32 Velešín 
  Mail.: salesHD@jihostroj.cz 

 2. Letecká divize: 

  Jihostroj a. s. 
  Letecká divize – obchodní oddělení 
  Budějovická 148 
  382 32 Velešín 
  Mail.: salesAD@jihostroj.cz 

III. Objednávka zboží a služeb 

 1. Prodej zboží a služeb je realizován pouze prostřednictvím písemné objednávky (poptávky) kupujícího. 
 2. Kupující má možnost poptat zboží ze sortimentu prodávající, popř. může poptat zboží dle vlastní specifikace (dále jen „zboží na míru“). 
 3. U zboží na míru poskytne kupující prodávajícímu potřebné podklady (zejména výkresy, návrhy nebo další specifikace zboží), na základě kterých, prodávající vyhodnotí svou schopnost požadované zboží vyrobit a dodat. Prodávající informuje kupujícího o své schopnosti poptávané zboží či službu vyrobit/nevyrobit v co nejkratším možném termínu. Je-li prodávající schopen zboží na míru vyrobit dle specifikace kupujícího, poskytne kupujícímu cenovou nabídku v souladu s jeho požadavky. 
 4. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a lze je kdykoliv odvolat, a to v případě všech údajů včetně ceny, množství, dodacích lhůt a možností dodání. 
 5. Zobrazení zboží, nákresy, údaje o hmotnosti, výkonnosti, rozměrech a další charakteristika zboží uvedená v katalozích, prospektech, cenících a jiných materiálech, jsou pouze orientační. Prodávající neposkytuje žádnou záruku a nepřijímá žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů. 
 6. Popisy produktů v žádném případě nepředstavují záruku za jakost zboží dle § 2113 Občanského zákoníku. 
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na konstrukční a výrobní změny a změny v technických parametrech zboží a služeb, pokud jimi nejsou nepřiměřeně dotčeny zájmy kupujícího, účel využití zboží a tyto změny jsou běžné v obchodním styku. 
 8. Prodávající neručí za případné tiskové chyby v katalozích, prospektech, cenících a jiných tisko-vinách. 
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 10. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 11. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu uzavřít i v anglickém nebo německém jazyce, učinil-li kupující poptávku v jednom z těchto jazyků. 

IV. Uzavření kupní smlouvy 

 1. Vzhledem k povaze zboží (popř. služeb), stanovuje prodávající kupní cenu za zboží (popř. služby) až na základě obdržené poptávky od kupujícího. 
 2. Minimální hodnota objednávky je prodávajícím stanovena ve výši 50 EUR. 
 3. Kupující učiní poptávku přímo u prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace na adrese prodávajícího v souladu s čl. II. Prodávající zašle kupujícímu nezávaznou cenovou nabídku, v souladu s poptávkou kupujícího. Nedílnou součástí cenové nabídky je krom kupní ceny, také stanovení dodací lhůty. Cena uvedená v nabídce je kupujícímu garantována po dobu uvedenou v této nabídce. Akceptací cenové nabídky vyjadřuje kupující svůj souhlas s výší cen uvedených v cenové nabídce prodávajícího. Potvrzená cenová nabídka je považována za závaznou a její odvolání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. 
  • Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po dohodě stran nebo v souladu se zákonnými důvody. 
  • Jakékoli změny, doplnění či zrušení objednávky jsou uznané a pro prodávajícího závazné až okamžikem jejich písemného potvrzení prodávajícím kupujícímu. 
  • Změny, doplnění či zrušení objednávky je možné učinit pouze v termínu do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím:
   • Dohodnou-li se strany na změně, doplnění či zrušení objednávky, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu v plné výši již vynaložené výdaje (náklady, škody, poplatky a výdaje vzniklé prodávajícímu v důsledku zrušení, doplnění nebo změny objednávky). 
   • Objednávky týkající se zboží a služeb, které byly upraveny podle přání kupujícího (v souladu s výkresy, návrhy nebo specifikaci dodanou nebo požadovanou kupujícím) nelze měnit, doplňovat či zrušit. 
  • Mezi smluvními stranami jsou závazné pouze písemné dohody a ujednání. K jakýmkoli ústním dohodám či dodatkům k uzavřeným smlouvám bez jejich písemného potvrzení se nepřihlíží. 
 4. Cena nezahrnuje celní poplatky, náklady dopravy, pojištění, balné a případné další příplatky, které jdou k tíži kupujícího. 
 5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřená v okamžiku doručení přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 6. Prodávající vylučuje automatické přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy s dodatkem, výhradou, omezením či odchylkou ze strany kupujícího. Taková odpověď kupujícího se nepovažuje za přijetí nabídky, ale za nový návrh, který by prodávající musel kupujícímu opět písemně potvrdit, pokud se nerozhodne takto změněné podmínky smlouvy akceptovat přímým splněním (dodáním zboží kupujícímu). 
 7. Není-li písemně dohodnuto jinak, udává prodávající všechny ceny na základě standardního balení ze závodu (Incoterms 2010 – dodací podmínka EXW). 
 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 9. Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží (popř. služby), odrážející případné zvýšení nákladů pro prodávajícího, které je způsobeno jakýmkoli faktorem mimo kontrolu prodávajícího. 
 10. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující obdrží daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zašle jej kupujícímu v listinné podobě společně s objednaným zbožím či elektronicky na mailovou adresu kupujícího. 
 11. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 12. V případě prodlení s úhradou faktury za zboží (popř. služby), se kupující zavazuje uhradit k rukám prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. 
 13. V případě prodlení s úhradou faktury za zboží (popř. služby), je prodávající oprávněn: 
  • odstoupit od kupní smlouvy, 
  • pozastavit další dodávky, 
  • zadržet platbu, 
  • posunout plnění svých povinností do doby uhrazení faktury, 
  • k prodloužení dodací lhůty, a to i u ostatních obchodních případů s tímto kupujícím. 

V. Dodání zboží 

 1. V souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat zboží v místě dodání či v místě dohodnutém (blíže viz. bod 4). 
 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět kupní smlouvy v ujednaném množství, jakosti a provedení, spolu se všemi doklady, které náleží ke zboží. 
 3. Prodávající se zavazuje zabalit zboží způsobem obvyklým pro jeho uchování a ochranu. 
 4. Není-li sjednáno jinak, místem dodání (odeslání) zboží je sídlo prodávajícího nebo jeho expediční sklad na adrese: Budějovická 148, 382 32 Velešín (dále jen „místo dodání“).
  • Prodávající informuje kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží v místě dodání. 
  • Kupující si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí převzetí zboží z místa dodání (přepravní službu). 
  • Po dohodě smluvních stran může dojít k dodání zboží i na jiném místě (dále jen „místo dohodnuté“). Dohodnou-li se smluvní strany, zajistí prodávající kupujícímu dopravu zboží dle jeho požadavků a na místo jím určené. 
 5. Druh a způsob dopravy si zvolí kupující sám s přihlédnutím k vlastnostem zboží (po dohodě stran ji může zvolit i prodávající). Náklady spojené s dodáním zboží na místo dohodnuté jdou k tíži kupujícího (poplatky za dopravu, balení, pojištění apod.). 
 6. Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není povinen nést jakoukoli odpovědnost v souvislosti s náhradou škody způsobenou přepravou či doručováním zboží. 
 7. Pokud si kupující nepřevezme zboží nebo neposkytne prodávajícímu odpovídající pokyny k dodání zboží do jiného místa v době uvedené pro dodání, je prodávající oprávněn:
  • Uskladnit zboží ve svých skladovacích prostorech až do faktického dodání zboží kupujícímu, přičemž kupující odpovídá prodávajícímu za veškeré související náklady a výdaje (jako např. skladné, pojištění apod.), 
  • prodat zboží a v případě, že za zboží byla již uhrazená faktura či zálohová faktura, vyplatit kupujícímu, po uplatnění nároku, výtěžek z prodeje zboží po odečtení ceny uskladnění zboží, nákladů prodeje a dalších oprávněných nároků prodávajícího, které má právo si oproti pohledávce kupujícího jednostranně započíst. 
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně na místo dohodnuté, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 

VI. Nebezpečí škody a nepředvídatelné překážky 

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku umožnění převzetí zboží (popř. služby) v místě dodání či v místě dohodnutém. 
 2. Nebude-li Prodávající schopen splnit svou povinnost dodat zboží řádně a včas v důsledku působení vyšší moci, stávky, výluky, nebo v důsledku jiných nepředvídaných překážek, které nemůže ani při vynaložení přiměřené péče odvrátit, ať už mají původ v provozu prodávajícího nebo v provozu některého z jeho dodavatelů, prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání takové překážky. Bude-li v důsledku shora uvedených okolností nemožné splnit povinnosti dle uzavřené smlouvy úplně či částečně, nebo stane-li se plnění smlouvy pro jednu ze stran nepřiměřené ve vztahu k poskytnutému protiplnění, je tato smluvní strana oprávněna od smlouvy zcela nebo zčásti ustoupit.

VII. Výhrada vlastnického práva 

 1. Vlastnické právo přechází v souladu s § 2132 NOZ z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. 

VIII. Záruka za jakost 

 1. Divize hydrauliky poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 12 měsíců ode dne dodání zboží v místě dodání nebo do dosažení 3 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dříve (dále jen „záruční doba“). 
 2. Letecká divize poskytuje na zboží záruku za jakost 500 letových hodin nebo 12 měsíců, podle toho co nastane dříve, popřípadě je záruka za jakost po dohodě s kupujícím stanovena smluvně, nebo je uvedena technických podmínkách přístroje (dále jen „záruční doba“). 
 3. Kupující se zavazuje, bez zbytečného odkladu, oznámit prodávajícímu všechny zjištěné vady či nedostatky, v opačném případě zaniká nárok na jejich odstranění či opravu. 
 4. Oznámení vad (dále jen „reklamace“) je kupující povinen učinit písemně. 
 5. V souladu s § 2161 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 6. Záruka za jakost se nevztahuje zejména na případy, kdy závada nebo poškození vzniklo:
  • běžným opotřebením zboží způsobené jeho používáním, 
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, 
  • mechanickým poškozením, 
  • nedovolenými zásahy do zboží a úpravy zboží provedené kupujícím, vznikla-li vada v důsledku tohoto zásahu či úpravy, 
  • odstraněním nebo poškozením plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno nebo odstranění nad rámec příslušného oprávnění, 
  • elektrickým přepětím, 
  • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí, 
  • nesprávným užíváním, 
  • užíváním v rozporu s návodem k použití (www.jihostroj.com/en/hydraulics/service-manual) 
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, 
  • užíváním v rozporu s technickými podmínkami zboží, 
  • užíváním v rozporu se servisním manuálem či návodem k obsluze, 
  • používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, 
  • vady zboží vyplývající z výkresu, návrhu nebo specifikace dodané nebo požadované kupujícím, 
  • paděláním dokladů – daňový doklad vykazuje známky provedených změn nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v daňovém dokladu. 
 7. Právo ze záruky za jakost zboží se uplatňuje pouze u prodávajícího. Kupující, v souladu s bodem 3 tohoto článku, oznámí prodávajícímu všechny zjištěné vady či nedostatky v písemné formě na mailovou adresu v souladu s čl. II. Po dohodě stran následně zašle kupující zboží na adresu prodávajícího v souladu s čl. II. Zásilka musí obsahovat: 
  • kompletní balení reklamovaného zboží tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží během přepravy, 
  • kopii dokladu o zakoupení, 
  • podrobný popis závady, 
  • kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro vyřízení reklamace (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní kontakt), 
  • požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, sleva, doplnění toho, co chybí, odstoupení od kupní smlouvy) - provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 8. Po ukončení reklamačního řízení vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které obsahuje zejména: 
  • datum a způsob vyřízení reklamace, 
  • potvrzení o způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, 
  • 8D report výrobce, 
  • případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 9. Prodávající se zavazuje, v případě oprávněné reklamace, vadu zboží (popř. služby) zdarma opravit nebo vadné zboží (popř. službu) vyměnit. 
 10. Vyskytne-li se vada opakovaně i po kladném vyřízení reklamace (3x a více), není-li odstranění vady nebo výměna zboží (popř. služby) možná, může kupující uplatnit další práva z vadného plnění, především právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či právo na odstoupení od smlouvy. V případě vad, které nemají vliv na řádnou funkčnost zboží (popř. služby), náleží zákazníkovi pouze právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 11. Prodávající se zavazuje vyřídit uplatněnou reklamaci v co nejkratší možné lhůtě a bez zbytečného odkladu. 
  • Divize hydrauliky vyřizuje reklamace nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě, 
  • Letecká divize vyřizuje reklamace nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. 
 12. Reklamované zboží (popř. služba) bude po vyřízení reklamace odesláno na adresu kupujícího prostřednictvím přepravní služby. 
 13. Kupující se zavazuje reklamované zboží (popř. službu) od přepravce převzít. 
  • Kupující bude informován o termínu doručení. Při dodání reklamovaného zboží jsou pro kupujícího závazná ustanovení čl. V těchto VOP. 
  • Nebude-li kupující zastižen v době doručení, může si reklamované zboží vyzvednout v souladu s výzvou k vyzvednutí od přepravce. Nestačí-li kupující zboží převzít v dodatečně stanoveném termínu, vrátí se reklamované zboží zpět k prodávajícímu. Požádá-li kupující o opětovné zaslání reklamovaného zboží, nese kupující náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 
  • Zásilka s reklamovaným zbožím, kterou si kupující nepřevezme, bude vrácené prodávajícímu a uložena do skladu. Jestliže kupující neprojeví zájem o opětovné doručení zboží v rámci vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne vyřízení reklamace, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat či zlikvidovat. V případě prodeje nevyzvednutého zboží vyplatí prodávající, po uplatnění nároku kupujícího, výtěžek z prodeje kupujícímu. Prodávající má právo jednostranně započíst náklady, které mu v souvislosti s prodejem zboží vznikly (např. cena za opravu, uskladnění zboží, náklady spojené s prodejem zboží a další oprávněné nároky). 
 14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího.

IX. Vývozní podmínky 

 1. Má-li být zboží dodáno mimo země EU, odpovídá kupující za dodržování veškerých právních předpisů nebo předpisů upravujících dovoz zboží do země určení a za zaplacení veškerých cel na něm uložených. 
 2. Veškeré zboží (popř. služby) musí být zaplaceny v plné výši vč. DPH ještě před odesláním zboží. Kupující si zajistí doručení zboží (popř. služby) na vlastní náklady a odpovědnost.

X. Ochrana osobních údajů 

 1. V souladu s nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracováváme Vaše osobní údaje. 
 2. Ke zpracování Vaších osobních údajů nás opravňují tyto právní důvody:
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, 
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy, 
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
  • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. 
 3. Způsob zpracování Vašich osobních údajů je popsán v samostatném dokumentu ochrana osobních údajů

XI. Zvláštní postavení spotřebitele 

 1. Je-li kupující Spotřebitelem, platí v takovém případě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), jakož i s dalšími právní předpisy; zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „OS“), které upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí prodávající a na straně druhé stojí kupující (dále jen „spotřebitel“). 
 2. Spotřebitel je v tomto smyslu osobou v souladu s § 419 OZ a § 2 odst. 1 písm. a) OS. 
 3. Odstoupení od smlouvy:
  • Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
   • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 
   • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 
   • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 
  • Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře. Spotřebitel projeví svou vůli odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu a doručí odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu na adresu elektronické pošty nebo na adresu sídla v souladu s čl. II. 
  • Prodávající bude neprodleně po obdržení vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy informovat spotřebitele o jeho přijetí. 
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy, dle ustanovení uvedených výše, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V ideálním případě zašle kupující zboží společně s odstoupením od kupní smlouvy. 
  • Spotřebitel vrátí prodávajícímu zakoupené zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího přijal, tj. včetně jeho příslušenství, dokumentace a originálu nebo kopie daňového dokladu. Zboží musí být nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 
  • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
  • Prodávající se zavazuje vrátit spotřebiteli peněžní prostředky přijaté za zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od přijetí odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 
  • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. 
  • Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
   • Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud: I. prodávající není schopen bez svého zavinění dodat kupujícímu objednané zboží ve stanovené lhůtě, se již zboží nevyrábí, 
   • kupující opakovaně porušuje uzavřenou smlouvu (zejména pokud neuhradí řádně a včas kupní cenu, neposkytuje dostatečnou součinnosti při reklamaci, opravách a dodávkách zboží či služeb), 
   • kupující opakovaně uvádí nepravdivé informace (identifikačního charakteru). 
  • Prodávající neprodleně po zjištění některé ze skutečností uvedené v odstavci 12. tohoto článku, vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zpět. 
  • Spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupení smlouvy podle předchozích článků, jestliže dodávané zboží bylo upraveno podle jeho přání (zboží na míru). 
 4. Práva z vadného plnění:
  • Na spotřebitele se nevztahují ta ustanovení VOP, které vylučují nebo omezují jeho práva z vadného plnění z kupní smlouvy či práva na náhradu újmy. 
  • Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy; zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 
  • Kupující se zavazuje, bez zbytečného odkladu, oznámit prodávajícímu všechny zjištěné vady či nedostatky, v opačném případě zaniká nárok na jejich odstranění či opravu. 
  • Záruční doba počíná běžet převzetím zboží Kupujícím (respektive předáním zboží do přepravy). 
  • Reklamuje-li kupující oprávněně, záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují pouze u prodávajícího. Kupující, v souladu s bodem c) tohoto článku, oznámí prodávajícímu všechny zjištěné vady či nedostatky v písemné formě na mailovou adresu v souladu s čl. II. Po dohodě stran následně zašle kupující zboží na adresu prodávajícího v souladu s čl. II. 
  • Prodávající se zavazuje vyřídit uplatněnou reklamaci v co nejkratší možné lhůtě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. 
  • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 
  • Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 
  • Reklamované zboží (popř. služba) bude po vyřízení reklamace odesláno na adresu kupujícího prostřednictvím přepravní služby. Kupující se zavazuje reklamované zboží (popř. službu) od přepravce převzít. 
 5. Informační povinnost prodávajícího:
  • Spotřebiteli může být doručováno na elektronickou adresu spotřebitele (e-mail), kterou uvedl v poptávce. Pro účely doručování doporučujeme spotřebiteli aktualizovat elektronickou adresu vždy, kdy dojde ke změně. Spotřebitel s tímto způsobem komunikace souhlasí.
  • Prodávající nerozesílá obchodní sdělení – tzv. newslettery.
  • Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Kupní smlouva se spotřebitelem je uzavírána v českém jazyce. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu uzavřít i v anglickém nebo německém jazyce, učinil-li spotřebitel poptávku v jednom z těchto jazyků. 
  • Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické/listinné podobě a není přístupná. 
  • Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. 
 6. Řešení sporů a stížností: 
  • Prodávající se snaží vzniklé spory, vyplývající z kupní smlouvy, řešit smírnou cestou – dohodnou s kupujícím. 
  • Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou rozhodovány místně příslušnými soudy České republiky. 
  • Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v čl. II. Prodávající bude Informovat spotřebitele o způsobu vyřízení stížnosti prostřednictvím elektronické pošty. 
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem lze vyřešit také následujícími způsoby:
  • Dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627, na internetové adrese: https://www.uoou.cz/
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Městský úřad Kaplice, se sídlem Náměstí 70, 382 41 Kaplice, na internetové adrese: https://www.mestokaplice.cz/

XII. Závěrečná ustanovení 

 1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zastaralá, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy. 
 2. Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud není v těchto obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2020.