Životní prostředí

  • Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Odpady
  • Historie – realizované akce na ochranu ŽO

Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí za roky 1994 až 2021

Název akce Rok realizace Vynaložené náklady v mil. Kč
Sanace třískového hospodářství provozu Kaplice 1994 - 1997 3,4
Sanace staré ekologické zátěže provozu Velešín 1994 - 2008 10,4
Plynofikace kotelny provozu Velešín a kogenerační jednotky 1996 - 1997 25,0
Modernizace kalírny provozu Velešín 1998 30,0
Ekologizace uhelných kotlů v Českém Krumlově 1998 - 1999 6,0
Rekonstrukce galvanovny a neutralizační stanice 2000 - 2002 22,7
Rekonstrukce elektrostat. odlučovače v Českém Krumlově 2003 0,4
Rekonstrukce galvanovny – odmaštění,moření,NDT,tvrdý elox 2003 - 2004 4,4
Rekonstrukce palivového hospodářství haly M3 2005 1,6
Rekonstrukce jímky na zaolejované vody – odmaštění hala M2 2005 0,4
Rekonstrukce lakovny – hala M4 2006 2,3
Nové kompresory 2006 1,7
Dočišťování vod s obsahem Cr - Ionexová stanice 2007 0,5
Rekonstrukce sběrné nádrže OV na hale M6 2007 0,2
Sklad odpadů z galvanovny a NDT – Z 01 2007 0,4
Demolice a sanace staré neutralizační stanice 2007 0,5
Demolice a sanace staré kalírny M5 2007 0,8
Přeložky sanačních vrtů 2007 0,2
Zateplení haly M6 2007 1,3
Demolice a sanace staré kalírny M5 2008 0,2
Demolice a sanace pískovny a svařovny U13 2008 1,1
Demolice a sanace objektu staré kalírny V1 2008 2,4
Demolice a sanace dopravy D1 2008 0,6
Rekonstrukce lapače tuků u objektu C6 2008 0,1
Přepojení dešťové kanalizace z haly M6 na ČDV 2009 0,2
Žádná 2010 0,0
Žádná 2011 0,0
Žádná 2012 0,0
Výměna oken haly M3 – zlepšení energetické náročnosti budovy 2013 4,0
Výměna reaktoru Cr 2013 0,1
Odsavače frézek na ozubená kola – 8 ks. 2013 1,3
Plynové přípojky a zdroje vytápění V3 a V4 a vzduchotechnika zkušeben M3 2014 0,7
Plynové přípojky a zdroje vytápění M3, C1 a U2 a C9 2015 8,7
Plynové přípojky a zdroje vytápění M1, M2, M6 a ubytovny C12 2016 18,4
Výměna oken a zateplení fasády budovy C10 2017 2,6
Výměna oken skladů haly M6 2017 1,7
Zateplení stropu administrativní části haly M2 2018 0,8
Celkem r. 1994 - 2018 155,1

Za posledních 25 let realizoval Jihostroj a.s. rekonstrukce a modernizace provozů, které přinesly snížení vypouštěného znečištění do ovzduší a vod, celkem za 155,1 mil. Kč. Výsledkem realizovaných rekonstrukcí, nových investic a dalších opatření je to, že od roku 1994, kdy bylo společností Jihostroj a.s. do ovzduší a vod vypuštěno celkem 834 t znečišťujících látek za rok, dosahovalo toto znečištění v roce 2018 celkem cca 58,287 t, a to představuje cca 6,99 % původních hodnot vypouštěného znečištění.

Znečištění vypouštěné do veřejné kanalizace v roce 2021

provoz Velešín (v kg/rok)
BSK 3473,0000
CHSK 8007,0000
EL 327,0000
Uhlovodíky C10-C40 6,0000
NL 1514,0000
RL 14217,0000
Tenzidy 61,5100
CN celk. 0,00
CN tox. 0,00
Cr 0,00
Cr6+ 0,00
Cu 1,00
Ni 2,00
Zn 15,0000
Pb 0,00
Celkem r. 2020 v t/rok     29,8995 t/rok
Celkem r. 2019 v t/rok 23,43876
Celkem r. 2018 v t/rok 50,734

Vypouštěné znečištění do toků z ČDV v roce 2021

provoz Velešín (v kg/rok)
Uhlovodíky C10-C40 0,2500
NL 117,5200
Celkem r. 2021 v t/rok 0,11777
Celkem r. 2019 v t/rok 0,1881
Celkem r. 2018 v t/rok 0,228

Ochrana ovzduší: znečištění (emise) vypouštěné v roce 2021

provoz Velešín (v t/rok)
TZL 0,059
SO2 0,000
NOx 0,35
CO 0,028
VOC 6,805
TOC 0,126
Anorg.sl.Cl - III.tř. 0,307
Ostat.slouč.- II. tř., NH3 0,073
Celkem r. 2020 v t/rok 7,717
Celkem r. 2019 v t/rok 8,182
Celkem r. 2018 v t/rok 7,325

Odpady: vyprodukované a odstraněné v roce 2021

Celkem vyprodukované a odstraněné odpady Z toho odpady dále využité
v t/rok v t/rok %
Odstraněné N-odpady v r. 2021 649,0590 124,3430 19,20 
Odstraněné ostatní odpady v r. 2021 804,2589 908,0235 62,5
Celkem odstraněné odpady v r. 2021 1453,3179 1032,3665 71
Odpady – zůstatek na skladu, Převod do r. 2022 39,8406 t 0,0 0,0
Celkem odstraněné odpady v r. 2019 1510,0966 947,1677 62,7
Celkem odstraněné odpady v r. 2018 1483,3179 915,2826 61,7