Všeobecné smluví podmínky

Všeobecné smluvní podmínky a obecné zásady chování externích firem v areálu JIHOSTROJE a.s.

Tyto podmínky a zásady jsou nedílnou součástí Objednávky nebo Smlouvy o dílo, uzavřené mezi společností Jihostroj a.s. jako objednatelem a firmou jako zhotovitelem. Odchylky od těchto podmínek a zásad jsou možné jen tehdy, pokud byly výslovně sjednány v Objednávce nebo Smlouvě o dílo.

Uzavřením Objednávky nebo Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje k dodržování těchto podmínek a zásad, které je povinen uplatnit i vůči svým subdodavatelům a smluvně je zavázat k jejich dodržování.

Zhotovitel souhlasí s tím, že porušení těchto podmínek a zásad může být důvodem k odstoupení od uzavřené Objednávky nebo Smlouvy o dílo, k uplatnění náhrady škody objednatelem či k pokynu objednatele na zastavení či přerušení prací do doby odstranění závad bez nároku na změnu či prodloužení sjednaného termínu.

Vztahy, které zde nejsou upraveny, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Objednávka nebo smlouva o dílo, kupní smlouva

Objednávka nebo Smlouva o dílo má vždy písemnou formu.

2.  Podmínky plnění díla

Zhotovitel potvrzuje, že prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily, které potřebuje pro plnění předmětu objednávky nebo smlouvy, jako podmínky na staveništi a jeho přístupnost, skladování věcí a zvedací zařízení, podmínky pro ubytování a všechny ostatní předpisy nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel nenese odpovědnost za náklady nebo ztráty způsobené tím, že zhotovitel tyto informace nezjistil.

Zhotovitel obstará všechna povolení, schválení a nebo licence od všech příslušných státních a správních orgánů, které tyto orgány požadují a které jsou potřebné pro realizaci smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací při plnění předmětu objednávky nebo smlouvy třetím osobám, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.

3. Subdodávky

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předloží zhotovitel před podpisem smlouvy objednateli seznam svých subdodavatelů prací v Jihostroji a.s. ke schválení. V případě, že po podpisu smlouvy vznikne potřeba změny nebo doplnění tohoto seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

Zhotovitel odpovídá objednateli ve stejném rozsahu za zboží, práci a jiné závazky dodávané jeho subdodavateli jakoby se jednalo o jeho vlastní dodávky.

4. Vstup a pohyb zhotovitele v objektech Jihostroj a.s.

Každý ze zaměstnanců zhotovitele musí být prokazatelně proškolen z BOZP a PO odpovědným zaměstnancem objednavatele. Toto proškolení musí být provedeno před zahájením vlastních prací na základě předloženého seznamu zaměstnanců zhotovitele.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel je povinen provádět předmět díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími souvisejícími obecně závaznými a platnými normami.

Objednatel informuje zhotovitele v plné míře o bezpečnostních předpisech, které uplatňuje u vlastních pracovníků v místě provádění díla a dále písemnou formou o možných rizicích a konkrétním stavu na pracovištích, kde je dílo prováděno, přičemž zhotovitel je povinen o nich předem proškolit své zaměstnance. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance i zaměstnance objednatele s riziky, vyplývajícími z jejich práce v místě provádění díla.

Pracovníci zhotovitele jsou povinni provádět dílo a pohybovat se pouze v objednatelem vymezeném prostoru. Místo, kde bude dílo prováděno a kde to vyžaduje charakter prováděné činnosti (práce investičního charakteru a opravy většího rozsahu), opatří zhotovitel výstražnými značkami (jménem své firmy a jménem pracovníka odpovědného za označené prostory).

Zhotovitel odpovídá v celém rozsahu za bezpečnost všech prací prováděných za účelem plnění díla, a to jak vlastními pracovníky, popřípadě subdodavateli, tak i jinými osobami. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zbavit ani ji delegovat na někoho jiného.

6. Požární ochrana

Objednatel předá zhotoviteli informace o požárních nebezpečích a zabezpečení požární ochrany v místě prováděné činnosti. Objednatel předá zhotoviteli kopii Požární poplachové směrnice a v případě provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, pájení, práce úhlovou bruskou, nahřívání živic, práce s otevřeným ohněm aj.) vypracuje „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“ podepsané statutárním zástupcem objednatele nebo pověřeným zástupcem dle Organizační směrnice GŘ č.2/ES-PO/2006.

7. Ochrana životního prostředí

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Zhotovitel je povinen dodržovat při pracích pro objednatele a dále i při všech pracích v objektech Jihostroje a.s., včetně prostor pronajatých či jinak poskytnutých, ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a na tento zákon navazujících právních předpisů, zejména vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Odpad, který vznikne činností zhotovitele se stává majetkem zhotovitele a ten jej zlikviduje na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou evidenci a při předání díla předloží doklady o likvidaci odpadu, které budou jako příloha nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích a na tento zákon navazujících právních předpisů. Používat smí jen takové nebezpečné chemické látky nebo směsi, které budou společností Jihostroj a.s. předem odsouhlaseny. Za účelem tohoto odsouhlasení předloží před zahájením prací ekologovi (pracovníkovi oddělení ekologie) Jihostroje a.s seznamy požívaných CHLaS a případně podle dalšího požadavku i bezpečnostní listy používaných nebezpečných chemických látek a směsí.

Dále se bude řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a na tento zákon navazujících právních předpisů a to zejména v oblasti ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Zhotovitel je povinen jakýkoli jejich únik bezprostředně ohlásit ekologovi (pracovníkovi ekologie). Odebírat vodu a vypouštět odpadní vodu smí jen za podmínek a na místech určených.

Bude také dodržovat ustanovení zákona č. 201/2011 Sb., o ochraně ovzduší, a na tento zákon navazujících právních předpisů. Zejména nebude nechávat zbytečně puštěné spalovací motory. Bude jen v nezbytně nutné míře a pouze pro účely prací podle smlouvy používat těkavé organické sloučeniny a chemické přípravky obsahující tyto sloučeniny, nádoby s těmito látkami bude pečlivě zavírat okamžitě po použití.

V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje, vzniklé a způsobené prováděním díla na úseku ochrany životního prostředí. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

Při činnostech zhotovitele, při nichž došlo k ohrožení životního prostředí nebo je ohrožení možné, je povinen každý zaměstnanec zhotovitele toto neprodleně oznámit odpovědnému  pracovníkovi Jihostroje a.s..

8. Skladovací a manipulační plochy

Zhotovitel provádí dílo v místě určeném objednatelem. Přitom je povinen se za účelem provádění díla pohybovat pouze v prostorách, případně manipulačních plochách vymezených mu objednatelem. Předměty, prostředky, popř.. věci, které buď slouží k provádění díla, nebo se stanou součástí díla, je zhotovitel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu objednatelem a řádně je zabezpečit před odcizením. Zhotovitel je povinen výše zmíněné prostory udržovat v řádném, uklizeném stavu. Po provedení díla je zhotovitel povinen tyto prostory uvést do původního případně dohodnutého stavu, a předat je objednateli formou písemného protokolu v termínu dohodnutém smluvními stranami.

9. Postup v případě havarijních situací

V případě vzniku jakékoliv havarijní situace při prováděné činnosti v souvislosti s plněním díla pracovníci zhotovitele postupují podle požárně poplachové směrnice nebo přivolají pomoc v souladu s předaným seznamem důležitých telefonních čísel, které obdrží od bezpečnostního technika před zahájením prací.

Některá důležitá telefonní čísla pro externí firmy a pracovníky vykonávající činnost pro a.s.

Útvar, funkce

Vnitřní linka

Příjmení, jméno

Venkovní telefon

Mobil

Telefonní ústředna

511 380 340 511

Recepce

760 380 340 612

Ohlašovna požáru (vrátnice)

777 777 922 541

Vrátnice osobní- stálá služba 24 hod.

638

Vrátnice nákladní-

Po-Pá:6,00-18,00

571

Ekologie-vedoucí

515 Šubjak Mir. 777 922 546

Bezpečnost práce, požární ochrana

744 Šubjak Mir. 777 922 546

Havarijní jednotka-velitel

744 Šubjak Mir. 777 922 546

Trafostanice

705 777 922 550

Kotelna-energetik

574 Ing. Kukačka Vladislav 777 922 549

Investice a Správa majetku -vedoucí

667 Ing. Kříha Jan 606 606 780

Sklady-vedoucí

639 Sedlák Jaroslav 725 421 599

Údržba strojní

519 Nohava Jiří 606 936 138

Údržba elektro

514 Opekar Jan 606 202 715

Kantýna M6

555

Kantýna M2

689

Vodoinstalatérská firma

618 Procházka Pavel 605 734 486

Lékař

721 MUDr. Trysčík 380 331 682