Ochrana osobních údajů Jihostroj a. s.

I. Správce osobních údajů 

 1. V souladu s nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracováváme Vaše osobní údaje. 
 2. správcem Vaších osobních údajů je: 
  Jihostroj a. s. 
  IČ: 466 78 212 
  DIČ: CZ46678212 
  se sídlem Budějovická 148, 382 32 Velešín 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 502. 
  Zodpovědná osoba: Marcela Wiltschko, e-mail: wiltschko.marcela@jihostroj.cz, tel: 380 340 733.

II. Zpracovávané osobní údaje 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické/právnické osobě (dále též „subjekt údajů“), kterými lze přímo či nepřímo danou osobu identifikovat; zejména odkazem na určitý identifikátor, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor apod. 
 2. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl. 
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace výběrového řízení na pracovní pozici. Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat výlučně za účelem výběru vhodného kandidáta v rámci výběrového řízení, a to po dobu trvání výběrového řízení. 
 4. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání. 
 5. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji:
  • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, 
  • kontaktní údaje: e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresa osoby (trvalé či přechodné bydliště, doručovací adresa), 
  • vzdělání a praxe: údaje o dosaženém vzdělání, pracovní zkušenosti, stáže, 
  • jazykové dovednosti: jazyk a stupeň znalosti, 
  • Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně prostřednictvím Vašeho životopisu: zejména fotografie, jakož i zaslané přílohy (diplom, certifikát, zkoušky, školení, kurzy, motivační dopis aj.). 
  • údaje o chování na webu: zpracováváme informace o vašem chování na naších stránkách – zejména čas, který trávíte na naších stránkách, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, adresa webové stránky, ze které k nám přicházíte (pokud nepřicházíte napřímo), rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení,
 6. V rámci naších internetových stránek používáme soubory cookies, ty využíváme zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. 
 7. V případě, že u nás vyplníte „Dotazník pro uchazeče“, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výběrového řízení. 
 8. Zpracování osobních údajů provádí správce ve svém sídle, a to automatizovaně (tj. za použití výpočetní techniky), tak manuálně. 
 9. Způsob zabezpečení osobních údajů je uveden v čl. VII. 

III. Důvod zpracování osobních údajů 

 1. Ke zpracování Vaších osobních údajů nás opravňují tyto právní důvody:
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, 
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy, 
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
  • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. 
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech:
  • Prohlížení našich internetových stránek:
   • Pokud navštívíte naše internetové stránky https://www.jihostroj.com zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies - blíže čl. VIII. 
   • Takto získané osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, pro který nepotřebujeme získat Váš souhlas. 
  • Výběrová řízení na pracovní pozice:
   • Osobní údaje zpracováváme v případě realizace výběrového řízení na pracovní pozice. V tomto případě zpracováváme osobní údaje v rozsahu dle čl. II odst. 5. 
   • Takto získané osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a za účelem splnění smlouvy, proto nepotřebujeme získat Váš souhlas. 
  • Uzavírání pracovních smluv:
   • V případě, že jste byli ve výběrovém řízení úspěšní, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem uzavření pracovní smlouvy. 
   • Takto získané osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a za účelem splnění smlouvy, proto nepotřebujeme získat Váš souhlas. 
  • Plnění zákonných povinností plynoucí z pracovního poměru:
   • Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy. 
   • Takto získané osobní údaje zpracováváme za účelem splnění právní povinnosti, proto nepotřebujeme získat Váš souhlas. 
  • Pro účely uchování životopisu nad rámec výběrového řízení:
   • Osobní údaje zpracováváme také nad rámec výběrového řízení pro účely evidování osoby jako potencionálního zaměstnance. 
   • Takto získané osobní údaje zpracováváme vždy na základě souhlasu subjektu údajů. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro předem stanovený účel a dobu (1 rok). Učiněný souhlas lze kdykoli odvolat.

IV. doba zpracování osobních údajů 

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů. 
 2. V případě zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou příslušnými právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy. 
 3. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy, zpracováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu. 
 4. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce, zpracováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu. 
 5. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu. 

V. Předávání osobních údajů třetím osobám 

 1. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám jen v nezbytně nutných případech. Máte-li s námi uzavřenou pracovní smlouvu, je správce povinen za účelem plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy poskytovat Vaše osobní údaje státním a jiným orgánům (např. finanční úřad, ČSSZ, Zdravotní pojišťovna, Policie ČR, soudy, advokáti, exekutoři apod.), 

VI. Předávání osobních údajů mimo EU 

 1. Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU. 
 2. V rámci naších internetových stránek je využívána služba Google Analytics, která je schopná předávat osobní údaje mimo území EU – blíže čl. VIII. 

VII. Zabezpečení osobních údajů 

 1. Vaše osobní údaje chráníme proti ztrátě, zničení, manipulaci či neoprávněnému zásahu prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření. 
 2. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými se v rámci náplně práce dostanou do styku. Vaše osobní data jsou pro nás důvěrná a nejsou poskytována třetím subjektům. 
 3. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována s ohledem na technický vývoj. 
 4. Na naších stránkách používáme standardní bezpečnostní opatření – takzvané SSL šifrování. Uživatelské údaje jsou šifrovány pomocí certifkátu Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA 2. třídy. 

VIII. Soubory cookies 

 1. Na naších internetových stránkách používáme soubory cookies. Tyto informace používáme zejména pro účely sledování návštěvnosti a zlepšování poskytovaných služeb. 
 2. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v koncovém zařízení (ve Vašem počítači) prostřednictvím prohlížeče. Slouží zejména k ukládání Vaších preferencí, které jste na naších stránkách učinili a zajišťují Vám pohodlnější užívání stránek. 
 3. Prostřednictvím cookies sledujeme chování uživatele a návštěvnost na naších internetových stránkách (za účelem vytváření statistik a přehledů). 
 4. Pokud navštívíte internetové stránky https://www.jihostroj.com, zpracováváme údaje o vašem uživatelském chování na naších internetových stránkách na základě našeho oprávněného zájmu. 
 5. Ukládání cookies ve svém zařízení můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Jestliže však Váš prohlížeč nepovoluje cookies, nemůžeme Vám zaručit plnou funkčnost naších webových stránek. 
 6. V rámci naších internetových stránek je využíván nástroj s názvem Google Analytics:
  • Google Analytics je nástroj, který slouží k získávání statistických dat o uživatelích internetových stránek. Díky tomuto nástroji je možné sledovat zejména návštěvnost stránek a chování uživatelů na webu. Tento nástroj využívá souborů cookies - nashromážděné informace jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. 
  • V tomto konkrétním případě může docházet k předávání Vaších osobních údajů mimo území EU. Z výše uvedených důvodů Vás proto upozorňujeme, že při používání naších internetových stránek může dojít k předávání Vašich osobních údajů mimo evropský hospodářský prostor, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Tuto služby poskytuje: i. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

IX. práva při zpracování osobních údajů 

 1. V souladu GDPR máte následující práva:
  • Právo na přístup (čl. 15 GDPR) i. Máte právo získat od nás informace, zdali zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 odst. 1. GDPR. 
  • Právo na opravu (čl. 16 GDPR) i. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění, které se Vás týkají. 
  • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) i. Máte právo na výmaz Vaších osobních údajů pokud:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro sledovaný účel, 
   • Došlo k odvolání souhlasu, o který jsme Vás požádali a současně nám nesvědčí žádný jiný právní důvodu pro zpracování Vaších osobních údajů, 
   • Byla vznesená oprávněná námitka proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR, 
   • Vaše osobní údaje zpracováváme bez právního důvodu, 
   • Vaše osobní údaje musí být vymazána za účelem naplnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu,
   • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, při kterém dochází ke zpracování osobních údajů dítěte mladšího 16 let. 
  • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) i. Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vaších osobních údajů v případech specifikovaných v čl. 18 odst. 1 GDPR. 
  • Právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR) i. Máte právo na přenositelnosti Vaších osobních údajů, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případech, kdy zpracování Vaších osobních údajů je realizováno prostřednictvím souhlasu či automatizovaně. 
  • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) i. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu neoprávněného zájmu správce. 
  • Právo podat stížnost (čl. 77 GDPR) i. Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz
  • Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR) i. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli. 
 2. Svá práva můžete uplatnit kdykoliv v písemné formě pomocí elektronické komunikace u zodpovědné osoby uvedené v čl. I. nebo na adresu společnosti Jihostroj a. s., Budějovická 148, 382 32 Velešín.