Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu https://www.jihostroj.com (dále jen "prodávající") je: 
  Jihostroj a. s.
  IČ: 466 78 212
  DIČ: CZ46678212
  Budějovická 148
  382 32 Velešín
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 502
  zodpovědná osoba: Ing. Kamila Hanzalová
  e-mail: salesHD@jihostroj.cz
  tel / fax: 380 340 724
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou zhotoveny v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), jakož i s dalšími právní předpisy; zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „OS“) a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí prodávající a na straně druhé stojí kupující (dále jen „kupující“).
 3. Tyto VOP upravují v souladu s § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a tvoří nedílný obsah kupní smlouvy.
 4. Prodej zboží je prodávajícím uskutečňován na internetové adrese https://www.jihostroj.com/online-prodej-vybraneho-sortimentu.html
 5. Kupujícím internetového obchodu https://www.jihostroj.com/online-prodej-vybraneho-sortimentu.html může být:
  • Spotřebitel v souladu s § 419 OZ a § 2 odst. 1 písm. a) OS (dále jen „spotřebitel“),
  • Osoba odlišná od spotřebitele; zejména podnikatel v souladu s § 420 OZ, popř. též právnická osoba ve smyslu § 118 a násl. OZ. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku v rámci své podnikatelské činnosti a v objednávce uvede své identifikační číslo (dále jen „podnikatel“). 
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí jsou také podmínky ochrany osobních údajů a reklamační řád a potvrzuje, že se jak s těmito VOP, tak s podmínkami ochrany osobních údajů a s reklamačním řádem řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky, podmínky ochrany osobních údajů a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s obsahem těchto dokumentů řádně seznámit.
 7. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto VOP. 
 8. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo dodává kupujícímu zboží.
 9. Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. 

II. Uzavření kupní smlouvy 

 1. Prodávající prostřednictvím internetových stránek https://www.jihostroj.com/online-prodej-vybraneho-sortimentu.html umožňuje nákup zboží v katalogové podobě. Prodávající informuje kupujícího zejména o: 
  • druhu zboží (základní popis, technické údaje a obrázek zboží), 
  • cenách za zboží,  
  • nákladech spojených s balením a dodáním zboží,  
  • platebních podmínkách (prostřednictvím platební brány GOPAY).
 2. Kupujícímu je na internetových stránkách prodávajícího zpřístupněn katalog zboží, které může vkládat do nákupního košíku. Kupující má možnost editovat obsah nákupního košíku až do doby odeslání objednávky. 
 3. Kupující je v rámci objednávkového formuláře seznámen s VOP, podmínkami ochrany osobních údajů a reklamačním řádem, což stvrdí zaškrtnutím příslušných políček v objednávkovém formuláři. 
 4. Objednávkový formulář obsahuje zejména fakturační údaje kupujícího, druh zboží, množství zboží, informace o nákladech na dopravu zboží a informace o způsobu úhrady za zboží. Po vyplnění objednávkového formuláře je kupujícímu umožněno odeslat závaznou objednávku prostřednictvím tlačítka „objednat a zaplatit“ načež bude přesměrován na platební bránu GOPAY. Zaplacením objednávky dochází k odeslání objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřená v okamžiku doručení přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Nedílnou přílohou potvrzení jsou také VOP, formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád. 
 5. Prodávající v rámci katalogu zboží umožňuje nákup pouze jednoho druhu zboží na jednu objednávku. Není možné v jedné objednávce kombinovat více druhů zboží. Pokud kupující zamýšlí objednat více druhu zboží, musí pro každé zboží vyplnit nový objednávkový formulář. Z výše uvedeného důvodu není možné objednávky slučovat. 
 6. V rámci jedné objednávky může kupující zakoupit maximálně 5 kusu daného druhu zboží. Uvedený limit množství je konečný a nelze jej ani po dohodě měnit.  
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po dohodě stran nebo v souladu se zákonnými důvody.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 10. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 11. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 12. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické/listinné podobě a není přístupná.
 13. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Kupní cena za zboží na internetových stránkách https://www.jihostroj.com/online-prodej-vybraneho-sortimentu.html je uváděná včetně DPH a je konečná. Náklady na dodání zboží (balné a přepravní náklady) jsou pevné a jsou určeny prodávajícím. Kupující je o nákladech na dodání zboží informován prostřednictvím objednávkového formuláře. V závěru objednávkového formuláře je kupujícímu zobrazená cena za zboží včetně dopravy a dalších poplatků. Kupujícímu není umožněno měnit způsob zvoleného dodání. 
 2. Prodávající požaduje zaplacení kupní ceny dopředu prostřednictvím bezhotovostní platby. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 3. Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží uhradí kupující prodávajícímu následujícím způsobem:
  • Bezhotovostně prostřednictvím platební brány GOPAY. 
 4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající neumožňuje jiný způsob úhrady zboží. 
 6. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu - daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, až po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej kupujícímu v listinné podobě společně s objednaným zbožím

IV. Dodání zboží

 1. V souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít. 
 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět kupní smlouvy v ujednaném množství, jakosti a provedení, spolu se všemi doklady, které náleží ke zboží.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující zásilku od přepravce převezme, učiní tak s výhradou převzetí a uvede způsob poškození v předávacím protokolu přepravce. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Kupující, který převzal zásilku s výhradou převzetí, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu prodávajícímu na adresu: salesHD@jihostroj.cz  a přiloží předávací protokol od přepravce; doporučujeme přiložit také fotodokumentaci poškození či porušení obalu (není nutností).
 6. Kupující se zavazuje v den převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho obsah, zejména druh zboží, množství a doklady. Případné nesrovnalosti je třeba nahlásit bezprostředně po zjištění na adrese: salesHD@jihostroj.cz.

V. Odpovědnost za vady 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy; zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 
 2. V souladu s § 2161 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo vyplývající z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“), které se vyskytne u zakoupeného zboží v lhůtě do 24 měsíců nebo do dosažení 3 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dříve (dále jen „záruční doba“).
 4. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží Kupujícím. 
 5. Reklamuje-li kupující oprávněně, záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují pouze u prodávajícího. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese prodávajícího: Jihostroj a. s., DH – Ing. Kamila Hanzalová, Budějovická 148, 382 32 Velešín, tel.: 380 340 724,, mail: salesHD@jihostroj.cz. Zásilka musí obsahovat: 
  • kompletní balení reklamovaného zboží, 
  • kopii dokladu o zakoupení, 
  • podrobný popis závady, 
  • kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro vyřízení reklamace (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní kontakt), 
  • požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, sleva, doplnění toho co chybí, odstoupení od kupní smlouvy) - provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 7. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatněné reklamaci, které bude učiněno v elektronické podobě na mail kupujícího a bude obsahovat: 
  • Označení prodávajícího, 
  • Označení kupujícího, 
  • označení zboží,
  • popis vady,
  • datum uplatnění reklamace kupujícím, 
  • jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován.
 8. Po ukončení reklamačního řízení doplní prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tyto údaje: 
  • datum a způsob vyřízení reklamace, 
  • potvrzení o způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, 
  • případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 9. Prodávající se zavazuje vyřídit uplatněnou reklamaci v co nejkratší možné lhůtě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.
 10. Záruční doba se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením nebo na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 11. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 13. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 14. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře. Spotřebitel projeví svou vůli odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu a doručí odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu na adresu elektronické pošty: salesHD@jihostroj.cz nebo na adresu sídla: Jihostroj a. s., DH – Ing. Kamila Hanzalová, Budějovická 148, 382 32 Velešín. 
 4. Prodávající bude neprodleně po obdržení vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy informovat spotřebitele o jeho přijetí. 
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy, dle ustanovení uvedených výše, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. 
 6. Spotřebitel vrátí prodávajícímu zakoupené zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího přijal, tj. včetně jeho příslušenství, dokumentace a originálu nebo kopie daňového dokladu. Zboží musí být nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Prodávající se zavazuje vrátit spotřebiteli peněžní prostředky přijaté za zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od přijetí odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 
 9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 11. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 12. Prodávající neumožňuje podnikateli odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodu ve 14 dní lhůtě od převzetí zboží, toto právo přísluší jen spotřebiteli.
 13. Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud: 
  • prodávající není schopen bez svého zavinění dodat kupujícímu objednané zboží ve stanovené lhůtě, 
  • došlo ke zveřejnění zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně na internetových stránkách prodávajícího,
  • se již zboží nevyrábí, 
  • kupující opakovaně porušuje uzavřenou smlouvu,
  • kupující opakovaně uvádí nepravdivé informace (identifikačního charakteru). 
 14. Prodávající neprodleně po zjištění některé ze skutečností uvedené v odstavci 13. tohoto článku, vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zpět. 

VII. Ochrana osobních údajů

 1. V souladu s nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracováváme Vaše osobní údaje. 
 2. Ke zpracování Vaších osobních údajů nás opravňují tyto právní důvody: 
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, 
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy,
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
  • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Způsob zpracování Vašich osobních údajů je popsán v samostatném dokumentu ochrana osobních údajů

VIII. Obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Prodávající nerozesílá obchodní sdělení – tzv. newslettery.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Ukládání cookies ve svém zařízení můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Jestliže však Váš prohlížeč nepovoluje cookies, nemůžeme Vám zaručit plnou funkčnost naších webových stránek. 

IX. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího (e-mail), kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Pro účely doručování doporučujeme kupujícímu aktualizovat elektronickou adresu vždy, kdy dojde ke změně. Kupující s tímto způsobem komunikace souhlasí.
 2. Prodávající se zavazuje doručovat kupujícímu pouze ty zprávy, které bezprostředně souvisejí s uskutečněnou objednávkou. 

X. Řešení sporů a stížností 

 1. Prodávající se snaží vzniklé spory, vyplývající z kupní smlouvy, řešit smírnou cestou – dohodnou s kupujícím. 
 2. Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou rozhodovány místně příslušnými soudy České republiky
 3. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: salesHD@jihostroj.cz. Prodávající bude Informovat kupujícího o způsobu vyřízení stížnosti prostřednictvím elektronické pošty. 
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím lze vyřešit také následujícími způsoby:  
 5. Dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627, na internetové adrese: https://www.uoou.cz/.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Městský úřad Kaplice, se sídlem Náměstí 70, 382 41 Kaplice, na internetové adrese: https://www.mestokaplice.cz/.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zastaralá, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy.
 2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2020