homeŘízení jakostiŽivotní prostředí
 

Údaje o životním prostředí

Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí za roky 1994 až 2013

Název akce Rok realizace Vynaložené náklady v mil. Kč
Sanace třískového hospodářství provozu Kaplice 1994-1997 3,4
Sanace staré ekologické zátěže provozu Velešín 1994-2008 10,4
Plynofikace kotelny provozu Velešín a kogenerační jednotky 1996-1997 25,0
Modernizace kalírny provozu Velešín 1998 30,0
Ekologizace uhelných kotlů v Českém Krumlově 1998-1999 6,0
Rekonstrukce galvanovny a neutralizační stanice 2000-2002 22,7
Rekonstrukce elektrostat. odlučovače v Českém Krumlově 2003 0,4
Rekonstrukce galvanovny – odmaštění,moření,NDT,tvrdý elox 2003-2004 4,4
Rekonstrukce palivového hospodářství haly M3 2005 1,6
Rekonstrukce jímky na zaolejované vody – odmaštění hala M2 2005 0,4
Rekonstrukce lakovny – hala M4 2006 1,7
Nové kompresory 2006 1,7
Dočišťování vod s obsahem Cr - Ionexová stanice 2007 0,5
Rekonstrukce sběrné nádrže OV na hale M6 2007 0,2
Sklad odpadů z galvanovny a NDT – Z 01 2007 0,4
Demolice a sanace staré neutralizační stanice 2007 0,5
Demolice a sanace staré kalírny M5 2007 0,8
Přeložky sanačních vrtů 2007 0,2
Demolice a sanace staré kalírny M5 2007 0,8
Přeložky sanačních vrtů 2007 0,2
Zateplení haly M6 2007 1,3
Demolice a sanace staré kalírny M5 2008 0,2
Demolice a sanace pískovny a svařovny U13 2008 1,1
Demolice a sanace objektu staré kalírny V1 2008 2,4
Demolice a sanace dopravy D1 2008 0,6
Rekonstrukce lapače tuků u objektu C6 2008 0,1
Přepojení dešťové kanalizace z haly M6 na ČDV 2009 0,6
Žádná 2010 0,0
Žádná 2011 0,0
Žádná 2012 0,0
Výměna oken haly M3 – zlepšení energetické náročnosti budovy 2013 4,0
Výměna reaktoru Cr 2013 0,1
Odsavače frézek na ozubená kola – 8 ks. 2013 1,,3
Celkem r. 1994 - 2013 122,2

Za posledních 20 let realizoval Jihostroj a.s. rekonstrukce a modernizace provozů, které přinesly snížení vypouštěného znečištění do ovzduší a vod, celkem za 122,2 mil.Kč. Výsledkem realizovaných rekonstrukcí, nových investic a dalších opatření je to, že od roku 1994, kdy bylo společností Jihostroj a.s. do ovzduší a vod vypuštěno celkem 834 t znečišťujících látek za rok, dosahovalo toto znečištění v roce 2013 celkem cca 36,883 t ,a to představuje cca 4,44 % původních hodnot vypouštěného znečištění.

Znečištění vypouštěné do veřejné kanalizace v roce 2013

  provoz Velešín
v kg/rok
BSK5 2 708,0
CHSK 5 379,0
EL 189
Uhlovodíky C10-C40 14,0
NL 2 142,0
RL 17 652,0
Tenzidy 80,0
CN celk. 0,26
CN tox. 0,16
Cr 0,50
Cr6+ 0,00
Cu 1,03
Ni 0,33
Zn 3,36
Pb 0,07
Hg 0,00
Celkem r. 2013 v t/rok 28,170
Celkem r. 2012 v t/rok 37,601
Celkem r. 2011 v t/rok

12,648

Vypouštěné znečištění do toků z ČDV v roce 2013

  provoz Velešín
v kg/rok
Uhlovodíky C10-C40 2,39
NL 322,14
Celkem r. 2013 v t/rok 0,325
Celkem r. 2012 v t/rok 0,209
Celkem r. 2011 v t/rok 0,277

Ochrana ovzduší: znečištění (emise) vypouštěné v roce 2013

  provoz Velešín
v t/rok
TZL 0,155
SO2 0,025
NOx 6,532
CO 2,878
TOC 6,065
Anorg.sl.Cl - III.tř. 0,089
Ostat.slouč.- II. tř. 0,001
Celkem r. 2013 v t/rok 15,745
Celkem r. 2012 v t/rok 11,909
Celkem r. 2011 v t/rok 9,093

Odpady: vyprodukované a odstraněné v roce 2013

  Celkem vyprodukované a odstraněné odpady Z toho odpady dále využité
  v t/rok v t/rok %
Odstraněné N-odpady v r. 2013 614,0100 118,0830 19,2
Odstraněné ostatní odpady v r. 2013 922,4987 883,806 95,8
Celkem odstraněné odpady v r. 2013 1536,5087 1001,8890 65,2
Odpady – zůstatek na skladu v r. 2013 31,8085 0,0  
Celkem odpady odstraněné v r. 2012 1695,2982 1068,7882 63,0
Celkem odpady odstraněné v r. 2011 1420,1343 912,5499 64,3